Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Kleynen Consultants B.V.

 

Artikel 0: Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Kleynen Consultants B.V. opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden.

Kleynen Consultants B.V.: het bedrijf dat de Overeenkomst sluit en deze algemene voorwaarden hanteert. Iedere Overeenkomst komt tot stand met Kleynen Consultants B.V. en wordt door Kleynen Consultants B.V. uitgevoerd.

Werkzaamheden: alle Werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Kleynen Consultants B.V. uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de Werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.

Bescheiden: alle door Cliënt aan Kleynen Consultants B.V. ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Kleynen Consultants B.V. vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.

Overeenkomst: elke afspraak tussen Cliënt en Kleynen Consultants B.V. tot het verrichten van Werkzaamheden door Kleynen Consultants B.V. ten behoeve van Cliënt, conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

 

Artikel 1: Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, opdracht door en iedere overeenkomst met Kleynen Consultants B.V. tot uitvoering van diensten en/of levering van zaken door Kleynen Consultants B.V., alsmede op alle daaruit voortvloeiende Werkzaamheden voor (samenhangende Overeenkomsten tussen) Kleynen Consultants B.V. en een wederpartij (hierna te noemen: Cliënt).

1.2. Algemene voorwaarden – hoe ook genaamd – gehanteerd door Cliënt, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij toepasselijkheid uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Kleynen Consultants B.V. en Cliënt is overeengekomen.

1.3. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of opdrachtbevestiging.

1.4. In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

1.5. De onderliggende Opdracht/Overeenkomst –tezamen met de algemene voorwaarden- geven de volledige afspraken tussen Cliënt en Kleynen Consultants B.V. weer met betrekking tot de Werkzaamheden waarvoor de Overeenkomst is gesloten. Alle eerdere tussen partijen gemaakte afspraken of gedane voorstellen ter zake komen te vervallen.

 

Artikel 2: Overeenkomst

2.1. De Overeenkomst van Cliënt met Kleynen Consultants B.V. kan verschillende door Kleynen Consultants B.V. te leveren diensten of zaken op het gebied van financiën of administratie inhouden. De Overeenkomst wordt door Kleynen Consultants B.V. schriftelijk vastgelegd en door Cliënt geaccordeerd. Wijzigingen van de Overeenkomst, gedurende de uitvoering daarvan, worden door Kleynen Consultants B.V.  schriftelijk vastgelegd en door Cliënt geaccordeerd. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Cliënt aan Kleynen Consultants B.V. verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2.2. De Overeenkomst van Cliënt met Kleynen Consultants B.V. houdt te allen tijde uitsluitend een inspanningsverplichting voor Kleynen Consultants B.V. in, tenzij Kleynen Consultants B.V. uitdrukkelijk en schriftelijk een resultaat heeft gegarandeerd.

2.3. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de Overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

 

Artikel 3: Uitvoering

3.1. Kleynen Consultants B.V. is gehouden bij de uitvoering van de met Cliënt gesloten Overeenkomst de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen.

3.2. Cliënt zal telkenmale aan Kleynen Consultants B.V. alle door Kleynen Consultants B.V. gevraagde informatie aan Kleynen Consultants B.V. verstrekken en Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Cliënt zal telkenmale aan Kleynen Consultants B.V. ongevraagd de informatie verstrekken, waarvan Cliënt weet of behoort te weten dat deze voor Kleynen Consultants B.V. van belang is of zou kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Kleynen Consultants B.V. heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Cliënt aan de genoemde verplichting heeft voldaan. De uit de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens, zijn voor rekening van Cliënt.

3.3. Indien Kleynen Consultants B.V. bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt van gegevens, die door of namens Cliënt aan Kleynen Consultants B.V. ter hand zijn gesteld, is Kleynen Consultants B.V. niet gehouden deze gegevens op hun juistheid of volledigheid te controleren. Kleynen Consultants B.V. is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid van deze gegevens.

3.4. Indien Kleynen Consultants B.V. bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt van gegevens van derden, zijn deze verkregen uit openbare en andere door Kleynen Consultants B.V. betrouwbaar geachte bronnen. Kleynen Consultants B.V. is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid van deze gegevens.

3.5. Kleynen Consultants B.V. kan, in het kader van een door Cliënt met Kleynen Consultants B.V. gesloten Overeenkomst, adviseren over de door Cliënt in te schakelen derden, over de door Cliënt te selecteren en te contracteren wederpartijen en over de voorwaarden en uitvoering van de door Cliënt beoogde transactie. Kleynen Consultants B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de beslissingen van Cliënt van welke aard dan ook, die (mede) gebaseerd zijn op de door Kleynen Consultants B.V. verstrekte adviezen.

3.6. Indien Kleynen Consultants B.V. door Cliënt wordt ingeschakeld bij de uitvoering van een project, berust de projectleiding bij Cliënt of een door Cliënt aangewezen derde, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

3.7. Indien Kleynen Consultants B.V. werknemers ter beschikking stelt aan Cliënt voor het verrichten van Werkzaamheden, zullen deze werknemers werken onder feitelijk toezicht en onder verantwoordelijkheid van Cliënt.

3.8. Kleynen Consultants B.V. heeft te allen tijde het recht om ter beschikking gestelde personen, of personen betrokken bij de uitvoering van een Overeenkomst, te vervangen door andere personen. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.9. Indien Kleynen Consultants B.V. een datum is overeengekomen waarop de Overeenkomst of delen daarvan voltooid zal/zullen zijn, is deze datum uitsluitend indicatief, tenzij Kleynen Consultants B.V. uitdrukkelijk en schriftelijk anders heeft gegarandeerd.

3.10. Indien Kleynen Consultants B.V. adviezen geeft, ontwerpen maakt, assistentie verleent of diensten verricht met betrekking tot software, dan wel software ter beschikking stelt, brengt zulks geen aansprakelijkheid van Kleynen Consultants B.V. met zich mede voor zover enige tekortkoming betrekking heeft op het functioneren van de onderwerpelijke software in of met de door Cliënt gebruikte hard- en software.

3.11. Indien Kleynen Consultants B.V. of door Kleynen Consultants B.V. ingeschakelde derden in het kader van de opdracht Werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerker(s) in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 

Artikel 4: Honorering

4.1. Bij het tot stand komen van de Overeenkomst tussen Cliënt en Kleynen Consultants B.V. zullen partijen de aan Kleynen Consultants B.V. toekomende honorering en de door Kleynen Consultants B.V. aan Cliënt in rekening te brengen kosten overeenkomen. Het honorarium van Kleynen Consultants B.V. is niet afhankelijk van de uitkomst van de verrichte Werkzaamheden.

4.2. Kleynen Consultants B.V. zal voor de uitvoering van de door Cliënt met Kleynen Consultants B.V. gesloten Overeenkomst een of meer van de volgende honoreringen in rekening kunnen brengen:
–       Een vast bedrag;
–       Een vast bedrag, afhankelijk van het tot stand komen van enig overeengekomen resultaat;
–       Een bedrag gebaseerd op de door Kleynen Consultants B.V. aan de uitvoering van de Overeenkomst bestede tijd;
–       Een variabel bedrag afhankelijk van het tot stand komen van enig resultaat en/of gebaseerd op de waarde daarvan;
–       Elke andere vorm van vaste of variabele beloning in geld of goederen.
Deze honorering wordt, voor zover van toepassing, vermeerderd met BTW. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Kleynen Consultants B.V. gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, zonder dat Cliënt in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden.

4.3. Kleynen Consultants B.V. en Cliënt kunnen overeenkomen dat door Kleynen Consultants B.V. gemaakte additionele kosten, reis -en verblijfkosten alsmede kosten van door Kleynen Consultants B.V. ingeschakelde derden, voor rekening van Cliënt komen.

4.4. Tenzij anders is overeengekomen, is Cliënt aan Kleynen Consultants B.V. de overeengekomen honorering verschuldigd  op het tijdstip dat, hetzij de Overeenkomst is uitgevoerd, hetzij Cliënt en diens wederpartij zich jegens elkaar hebben verbonden ter zake van de transactie waarop de door Cliënt aan Kleynen Consultants B.V. gegeven Overeenkomst betrekking heeft. Kleynen Consultants B.V. heeft het recht vóór aanvang van de Werkzaamheden en tussentijds de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten totdat Cliënt een door Kleynen Consultants B.V. in redelijkheid vast te stellen voorschot voor de te verrichten Werkzaamheden heeft betaald. Een door Cliënt betaald voorschot wordt in beginsel verrekend met de einddeclaratie. Een samengestelde prijsopgave verplicht Kleynen Consultants B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4.5. Cliënt is gehouden de aan Kleynen Consultants B.V. verschuldigde bedragen binnen 21 dagen, na factuurdatum, aan Kleynen Consultants B.V. te betalen zonder enige verrekening, inhouding of opschorting in Euro. In geval van niet tijdige of niet volledige betaling is Kleynen Consultants B.V. gerechtigd, nadat zij wederpartij tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Kleynen Consultants B.V., vanaf de vervaldag de wettelijke rente die verschuldigd is bij niet tijdige voldoening van handelsschulden in rekening te brengen tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

4.6. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Kleynen Consultants B.V. maakt als gevolg van de niet-nakoming door Cliënt van diens betalingsverplichtingen komen ten laste van Cliënt, waarbij als richtlijn het Rapport Voorwerk II zal worden gehanteerd.

4.7.  In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn wederpartijen, voor zover de Werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke wederpartijen zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

4.8. Reclames met betrekking tot de verrichte Werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 15 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Cliënt reclameert, dan wel binnen 15 dagen na de ontdekking van het gebrek indien Cliënt aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Kleynen Consultants B.V. schriftelijk te worden kenbaar gemaakt. Reclames schorten noch de betalingsverplichting noch de betalingstermijn van Cliënt op. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van Cliënt in verband met de reclame. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten, daardoor ontstaan, daar onder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Kleynen Consultants B.V. daardoor gevallen, integraal voor rekening van Cliënt.

 

Artikel 5: Duur

5.1. De door Cliënt aan Kleynen Consultants B.V. gegeven Overeenkomst eindigt:
–       Op het moment dat deze door Kleynen Consultants B.V. is uitgevoerd;
–       Indien Cliënt of Kleynen Consultants B.V. de Overeenkomst opzegt met inachtneming van een redelijke opzegtermijn.

5.2. Indien Cliënt de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigt, voordat deze door Kleynen Consultants B.V. is uitgevoerd is Cliënt aan Kleynen Consultants B.V. verschuldigd de door Kleynen Consultants B.V. gemaakte kosten, bestaande uit de in redelijkheid gemaakte kosten en de door Kleynen Consultants B.V. aan de uitvoering van de Overeenkomst bestede tijd tegen een in redelijkheid door Kleynen Consultants B.V. vast te stellen uurtarief.

5.3. Indien Kleynen Consultants B.V. de Overeenkomst beëindigt, voordat deze door Kleynen Consultants B.V. is uitgevoerd is Kleynen Consultants B.V. niet gerechtigd een beloning of kosten in rekening te brengen, behoudens indien en in zover Cliënt door het reeds verrichte deel van de Overeenkomst gebaat is, in welk geval Kleynen Consultants B.V. gerechtigd is tot een evenredig deel van de overeengekomen beloning en vergoeding van gemaakte kosten. Kleynen Consultants B.V. is, in geval van beëindiging van de Overeenkomst voordat deze is uitgevoerd, geen schadevergoeding aan Cliënt verschuldigd.

5.4. Onverminderd het bepaalde in artikel 5.2. is Cliënt, indien Cliënt de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigt voordat deze door Kleynen Consultants B.V. is uitgevoerd, naast de door Kleynen Consultants B.V. gemaakte kosten de met Kleynen Consultants B.V. overeengekomen beloning(en) verschuldigd indien en zodra:
–       De wederpartij(en) van Cliënt al dan niet via Kleynen Consultants B.V. een (voorwaardelijk) aanbod heeft/hebben gedaan ter zake van de transactie waarop de door Cliënt met Kleynen Consultants B.V. gesloten Overeenkomst betrekking heeft, welk aanbod Cliënt redelijkerwijs kan aanvaarden. Onder aanbod wordt tevens verstaan: gedragingen en/of verklaringen van (potentiële) wederpartijen die de verwachting wettigen dat deze partij(en) tot het doen van een aanbod zouden kunnen komen;
–       Cliënt zich binnen twaalf maanden na de beëindiging van de Overeenkomst aan Kleynen Consultants B.V. met derden verbindt tot de totstandkoming of de uitvoering van een transactie waarvan het object of de aard overeenkomt met het object of de aard van de transactie waarop de door Cliënt met Kleynen Consultants B.V. gesloten Overeenkomst betrekking had.

 

Artikel 6: Intellectueel eigendom; vertrouwelijkheid

6.1. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op of in verband met door Kleynen Consultants B.V. uitgevoerde Overeenkomsten en daarmede samenhangende documenten en software blijven bij Kleynen Consultants B.V. en gaan niet over op Cliënt, tenzij zulks uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Cliënt en Kleynen Consultants B.V. is overeengekomen.

6.2. Kleynen Consultants B.V. verleent aan Cliënt voor onbepaalde tijd het niet exclusieve en niet overdraagbare recht om ter beschikking gestelde software en documentatie te gebruiken, tenzij andersluidend is overeengekomen. Dit gebruiksrecht is beperkt tot eigen gebruik en uitsluitend voor het oorspronkelijk doel. Het gebruiksrecht vervalt van rechtswege op het moment dat Cliënt in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of een onderhandse schuldsanering aan schuldeisers voorstelt.

6.3. Het is Cliënt uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder medebegrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Kleynen Consultants B.V., een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren, te verkopen, te verhuren, in gebruik te geven of anderszins te (doen) exploiteren. Cliënt dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Kleynen Consultants B.V. veilig te stellen.

6.4. Kleynen Consultants B.V. en Cliënt zullen bij en na de uitvoering van de door Cliënt aan Kleynen Consultants B.V. verstrekte Overeenkomst strikte vertrouwelijkheid in acht nemen met betrekking tot gegevens, die tot de vertrouwelijke informatie van de ander behoren en zullen zich inspannen dat door hen ingeschakelde werknemers en derden eenzelfde vertrouwelijkheid in acht nemen, voor zover niet op grond van enige wettelijke bepaling of andere bindende regelgeving inlichtingen aan derden gegeven dienen te worden.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1. Kleynen Consultants B.V. zal haar Werkzaamheden naar beste vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een zakelijke dienstverlener kan worden verwacht. Indien schade ontstaat doordat Cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt op basis waarvan Kleynen Consultants B.V. vervolgens heeft geadviseerd, is Kleynen Consultants B.V. voor deze schade niet aansprakelijk.

7.2. Kleynen Consultants B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van een aan Kleynen Consultants B.V. toerekenbare tekortkoming en nimmer voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade. Aansprakelijkheid voor mondelinge, niet op schrift gestelde adviezen wordt geheel uitgesloten.

7.3. Kleynen Consultants B.V. is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door haar werknemers, voor zover deze schade is veroorzaakt tijdens de uitvoering van Werkzaamheden die onder feitelijk toezicht van Cliënt, of in het kader van een door of vanwege Cliënt geleid project, zijn verricht.

7.4. In alle gevallen waarin Kleynen Consultants B.V., ondanks het bepaalde in artikel 7.1 tot en met 7.3. en in alle gevallen waarin Kleynen Consultants B.V. op grond van het bepaalde in artikel 7.2. gehouden is tot vergoeding van door Cliënt geleden schade, is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag ter hoogte van het honorarium exclusief BTW en additionele kosten, dat in de periode van zes maanden voorafgaande aan de datum waarop het schadebrengende feit zich voor de eerste maal voordeed of bekend werd door Kleynen Consultants B.V. aan Cliënt is gefactureerd en door Cliënt is betaald, met inachtneming van een maximum van € 10.000,-

7.5. Cliënt vrijwaart Kleynen Consultants B.V. ter zake van iedere door een derde tegen Kleynen Consultants B.V. ingestelde vordering of aanspraak die samenhangt met of voortvloeit uit de door Cliënt met Kleynen Consultants B.V. gesloten Overeenkomst, alle door Kleynen Consultants B.V. te maken kosten en de door Kleynen Consultants B.V. als gevolg daarvan geleden of te lijden schade, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de directie of feitelijk leidinggevenden van Kleynen Consultants B.V.

7.6. Alle aanspraken jegens Kleynen Consultants B.V. vervallen binnen één jaar na het moment waarop Cliënt of derden bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan daarvan.

 

Artikel 8:  Overmacht
8.1. Kleynen Consultants B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Cliënt indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

8.2. Indien Kleynen Consultants B.V. zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem voorzien of niet-voorziene niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt ziekte van werknemers, storingen in het computernetwerk en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Kleynen Consultants B.V. alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

8.3. Voor zoveel Kleynen Consultants B.V. ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Kleynen Consultants B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Cliënt is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

 

Artikel 9: Rangorde, recht- en forumkeuze

9.1. Indien en voor zover deze voorwaarden en de afzonderlijke door of met Kleynen Consultants B.V. gesloten Overeenkomsten onderling tegenstrijdige bepalingen bevatten, prevaleren de bepalingen in de Overeenkomst boven de hiermee strijdige bepalingen in deze voorwaarden. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst met Cliënt.

9.2. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit deze voorwaarden en daarmede samenhangende Overeenkomsten dienen in eerste instantie te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Maastricht.

9.3. Indien Kleynen Consultants B.V. als eisende partij optreedt, is in afwijking van het in artikel 9.2. bepaalde, Kleynen Consultants B.V. gerechtigd doch niet verplicht het geschil aanhangig te maken voor de volgens de wet bevoegde rechter elders.
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72989793

 

Opgemaakt te Heerlen, november 2018.