Disclaimer

Deze website wordt geëxploiteerd door Kleynen Consultants B.V. gevestigd te Heerlen.

  • Akkoordverklaring en wijziging

Het bezoeken van de website van Kleynen Consultants, het openen en/of doorbladeren en het op enige wijze gebruiken van informatie van deze website betekent dat u automatisch akkoord gaat met de onderstaande voorwaarden. Kleynen Consultants behoudt zich het recht voor deze voorwaarden zonder kennisgeving te wijzigen. Wanneer u gebruik maakt van deze site bent u automatisch gebonden aan dergelijke wijzigingen en u behoort deze Disclaimer dan ook regelmatig te lezen.

  • Doel van de website

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet te worden geïnterpreteerd als een commerciële aanbieding, een licentie of enige relatie tussen u en Kleynen Consultants.

  • Uitsluiting van aansprakelijkheid

Hoewel de informatie op deze website met de groots mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld en Kleynen Consultants de op deze website verstrekte informatie zo actueel, volledig en accuraat mogelijk tracht te houden, kan Kleynen Consultants niet garanderen dat deze informatie actueel, compleet en/of accuraat is en kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. Kleynen Consultants aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en/of tekortkomingen in deze website en is derhalve niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie. De inhoud van deze website is onderhevig aan verandering en Kleynen Consultants behoudt zich het recht voor wijzigingen zonder kennisgeving door te voeren.

  • Intellectueel eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website en de content op deze website is het exclusieve eigendom van Kleynen Consultants (of haar licentiegevers) en wordt uitdrukkelijk voorbehouden. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande toestemming van Kleynen Consultants .

  • Informatie van derden op deze website

Kleynen Consultants aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van informatie van websites van derden waarnaar deze website zogenaamde hyperlinks heeft opgenomen, of voor door derden op deze websites of haar eigen websites geplaatste informatie.

Versie juni 2013